شرایط فروش

تريلر تانكر سه محور
 • فروش نقدی

 • تريلر تيغه تانكر سه محور
 • فروش نقدی

 • تريلر تيغه كانتينربر سه محور
 • فروش نقدی


 • تريلر چادري ثابت 4 درب
 • فروش نقدی

 • تريلر چادري ثابت 5 درب
 • فروش نقدی

 • تريلر چادري كشويي 4 درب
 • فروش نقدی


 • تريلر چادري كشويي 4 درب- جديد TIR
 • فروش نقدی

 • تريلر چادري كشويي 5 درب
 • فروش نقدی

 • تريلر كفي سه محور 12.60
 • فروش نقدی


 • تريلر كفي سه محور 13.70
 • فروش نقدی

 • تريلر كمپرسي سه محور 30 متر مكعبي
 • فروش نقدی