شرایط فروش

تریلر تانكر سه محور
 • فروش اقساطي
 • فروش نقدی

 • تریلر تیغه تانكر سه محور
 • فروش اقساطي
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر تیغه كانتینربر سه محور
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)


 • تریلر چادری نسل جدید سریع باز شو
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر چادری ثابت 4 درب
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر چادری ثابت 5 درب
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)


 • تریلر چادری كشویی 4 درب
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر چادری كشویی 5 درب
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر سه محور لبه دار 13.70
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)


 • تریلر كفی سه محور 12.60
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر كفی سه محور 13.70
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر كمپرسی سه محور 30 متر مكعبی
 • فروش اقساطي
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)


 • تریلر كمپرسی سه محور 35 متر مكعبی
 • فروش اقساطي
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلر یخچالی با پوشش آلومنیومی آجداربدون سردکننده
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)

 • تریلریخچالی باپوشش آلومنیومی ریلداربدون سردکننده
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)


 • تریلریخچالی باپوشش رزین ضدسایش بدون سردکننده
 • فروش اقساطي (ظرفیت تکمیل می باشد)
 • فروش نقدی (ظرفیت تکمیل می باشد)