شرایط فروش

اسكانيا R500 EU V- EEV
 • نوسازي ناوگان

 • اسکانیا R450+DPF
 • نوسازي ناوگان

 • اسکانیا G410+DPF
 • نوسازي ناوگان


 • تريلر تانكر سه محور
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر تيغه تانكر سه محور
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر تيغه كانتينربر سه محور
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان


 • تريلر چادري ثابت 4 درب
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر چادري ثابت 5 درب
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر چادري كشويي 4 درب
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان


 • تريلر چادري كشويي 4 درب- جك دار
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر چادري كشويي 5 درب
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر كفي سه محور 12.60
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان


 • تريلر كفي سه محور 13.70
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر كمپرسي سه محور 33 متر مكعبي
 • نوسازي ناوگان

 • تريلر يخچالي سه محوره بدون دستگاه سرد كننده
 • فروش نقدی
 • نوسازي ناوگان