شرایط فروش

اسکانیا G410+DPF
  • نوسازي ناوگان

  • اسکانیا R450+DPF
  • نوسازي ناوگان